درباره ما

نومانو با اعتقاد به ایجاد فرهنگ کار تیمی، ساده و شفاف سازی پیچیدگی‌های کار سازمانی و افزایش بهره‌وری خلق شد تا کسب و کارها در هر سایز، اندازه و صنعت، بدون بروز دغدغه زیرساخت‌ها، نیروی انسانی متخصص و هزینه های نگهداری، بر روی رشد و پیشرفت کسب و کار تمرکز کنن.