بسته موفقیت نومانو- استاندارد
340,000,000 ﷼ 340,000,000 ﷼ 340000000.0 IRR
بسته موفقیت نومانو- شروع کننده
35,000,000 ﷼ 35,000,000 ﷼ 35000000.0 IRR
بسته موفقیت نومانو- پایه
170,000,000 ﷼ 170,000,000 ﷼ 170000000.0 IRR
بسته موفقیت نومانو- سفارشی
612,000,000 ﷼ 612,000,000 ﷼ 612000000.0 IRR
بسته موفقیت نومانو- حرفه ای
1,100,000,000 ﷼ 1,100,000,000 ﷼ 1100000000.0 IRR