جزییات موقعیت شغلی
تحصیلات

کارشناسی

سابقه کار

حداقل یک سال

نمونه پروژه اجرا شده

حداقل یک مورد