بیانیه ماموریت چیست
بیانیه مأموریت چیست

بیانیه مأموریت شرح مختصری از هدف اصلی یک سازمان است. این بیانیه به این سؤال پاسخ می دهد که، "چرا کسب و کار ما (یا سازمان غیرانتفاعی یا دولتی) وجود دارد؟" بیانیه مأموریت اهداف شرکت را هم برای افراد سازمان و هم برای عموم مردم بیان می کند.   بیانیه مأموریت چیست؟ mission statement جمله