۵ مهارت برای رهبری تیم، که شما را به نوک قله می رساند!

رهبرهای بزرگ معمولا با ارتکاب اشتباهات ، بزرگ شدن سازمانها یا مشاهده رفتار دیگر مدیران ، شکل می گیرند . اگر بگوییم راه ساده تر و بهتری هم وجود دارد برای اینکه بتوانی ، رهبر و مدیر بهتری چه داخل و چه خارج از محیط کارت باشی چی ؟ طی چهار سال گذشته ، من

چند وظیفه ای
چند وظیفه ای بودن، دشمن شماره ۱ بهره وری

شاید شما افرادی با توانایی انجام چند کار و وظیفه به صورت همزمان را بشناسید. کسانی همزمان با صحبت کردن با مشتری، ایمیل ارسال می کنند یا همزمان با صحبت کردن با همکارانشان در حال نوشتن گزارش های کاری هستند. ولی سوال اصلی این است که: آیا این افراد در زمان انجام کارها تمرکز کامل