کسب و کارهای بزرگ برای ارتباط‌های کاری بین واحدی و همچنین افزایش بهره‌وری سازمانی به دنبال افزایش تعامل موثر بین اعضاء سازمان خود هستند.

نومانو با در نظر گرفتن موارد فوق، اقدام به ارائه  طیف وسیعی از سرویس های تعاملی مورد نیاز کسب و کارهای بزرگ جهت مدیریت یکپارچه کلیه کارها و اعضاء سازمان نموده است.

کسب و کارهای بزرگ