کسب و کارهای در حال رشد به منظور بقاء و رشد در بازار به دنبال افزایش بهره‌وری با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات هستند، اما همه این ابزارها با منابع موجود قابل دسترسی نیستند .

کسب و کارها به منظور افزایش کیفیت ارتباط با مشتریان و همچنین ایجاد روحیه کار گروهی در تیم های کاری نیازمند بکارگیری ابزارهایی جهت عبور از موانع فوق هستند. همچنین داشتن ابزاری که موجب ایجاد ارتباط مداوم و موثر بین کارمندان که منجر به مدیریت بهتر می‌شود امری مهم بشمار می آید.

 

کسب و کارهای کوچک و متوسط