تفاوت مهارت نرم و مهارت سخت
تفاوت مهارت های نرم و مهارت های سخت

اولین قدم در خود ارزیابی شغلی، شناسایی مهارت هایتان است. طبق تعریف، مهارت چیزی است که شما از طریق تجربه کاری، آموزش یا فعالیت های داوطلبانه آموخته اید. مهارت های شغلی معمولاً به دو دسته مهارت های سخت و مهارت های نرم تقسیم می شوند. مهارت های سخت شامل دانش و توانایی های خاصی مانند مهارت