شفافیت سازمانی
چهار روش برای ایجاد شفافیت سازمانی که باعث نشاط تیم شما می شود

طی تحقیقاتی درسال 2013 با مشارکت بیش از 40 هزار نفر، مشخص شد که بیش از همه ، شفافیت ، عامل شماره یک رضایت کارکنان در محیط کار است . فرهنگ شفافیت سازمانی ، زمینه ساز فرهنگی است که باعث میشود اشخاص هر روز صبح با انگیزه در محل کار حاضر شوند . عدم شفافیت

چند وظیفه ای
چند وظیفه ای بودن، دشمن شماره ۱ بهره وری

شاید شما افرادی با توانایی انجام چند کار و وظیفه به صورت همزمان را بشناسید. کسانی همزمان با صحبت کردن با مشتری، ایمیل ارسال می کنند یا همزمان با صحبت کردن با همکارانشان در حال نوشتن گزارش های کاری هستند. ولی سوال اصلی این است که: آیا این افراد در زمان انجام کارها تمرکز کامل