7 راز رشد سریع کسب و کار
۷ راز رشد کسب و کار و توسعه آن

صاحبان کسب و کارهای جدید در آغاز کار اهداف بی شماری از جمله رشد سریع کسب و کار و شناسایی فعالیت جدید خود را دارند. اما موفقیت یک شبه اتفاق نمی افتد. هیچ روش خاصی برای دستیابی به نتایج فوری وجود ندارد. با این حال، روش هایی برای دستیابی به نقاط عطف رشد  و توسعه