6 مزیت استفاده از آموزش الکترونیکی برای آموزش در مدارس و دانشگاه ها
۶ مزیت آموزش الکترونیکی در مدارس

فناوری تقریباً همه ی ابعاد زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است، آموزش نیز از این امر مستثنی نیست. طی چند سال گذشته، آموزش الکترونیکی به لطف مزایای خارق العاده اش برای دانش آموزان و مربیان، به سرعت توسعه یافته و مورد استقبال قرار گرفته است. آموزش الکترونیکی این امکان را برای دانش آموزان